اخبار داخلی شرکت

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

این شرکت دارای گواهینامه17025 از سازمان ملی استاندارد (مرکز ملی تائید صلاحیت ایران) میباشد