اخبار داخلی شرکت

تولید جدید شرکت ابتکار پلاستیک

با اتمام مراحل طراحی و ساخت قالبهای سبدهای گالیا و موفقیت این محصول در کلیه  تستهای آزمایشگاه کنترل کیفی این شرکت، این محصول در واحد تولید این شرکت به تولید عمده رسید. تولید این محصول گام دیگری است به سوی افزایش محصولات غیر خودرویی این شرکت.
سبدهای گالیا در 3 اندازه تولید میگردد که مصارف عمده ای در زمینه های صنعتی دارد.
 لازم به ذکر است پیش از این محصولات دیگری مانند  زونکن پلاستیکی، قطعات مربوط به هودهای خانگی و صنعتی و... در این شرکت به تولید عمده رسیده است.